Regulamentul Campaniei

Cumpara 3 produse si pe al 4-lea il primesti gratuit (3+1 GRATIS)

 

Sectiunea 1.ORGANIZATORUL PROMOŢIEI

1.1 Organizatorul Vanzarii cu prime „Cumpara 3 produse si pe al 4-lea il primesti gratuit” (3+1 gratis) (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este societatea PRETURI PENTRU TINE SRL (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, mun.Chisinau, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr.62, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul de identificare de stat și cod fiscal (IDNO) 1013600013881, cont bancar mdl:MD77MO2224ASV03258407100, Mobiasbanca Groupe Societe Generale S.A. Fil. Corporativa, reprezentata de Pralea Vitalie,  in calitate de Administrator

1.2 Prezenta campanie publicitara este organizată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv Legii nr. 231 din 23.09.2010 privind comerțul interior, Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protectia consumatorilor, Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, si cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002.

1.3 Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finala si obligatorie pentru orice participant la campanie („Participant”). 

1.4 Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din Republica Moldova și este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate /participant, oricand pe perioada campaniei pe site-ul www.ppt.md, precum si în toată rețeaua de magazine a Organizatorului de pe teritoriul Republicii Moldova, conform listei din Anexa nr. 1. Anexele sau actele aditionale al Regulamentului Oficial fac parte integrata din acesta.

 

Sectiunea 2.DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1  La Campanie poate participa orice persoană fizică, care a implinit la data inceperii campaniei varsta de 18 ani, și care a procurat bunuri din magazinul Organizatorului.

2.2 Participarea la campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

2.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe site-ul www.ppt.md.

 

Sectiunea 3. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE

3.1 Campania se desfaşoară începând cu data de 13 august 2018, ora 07:30 (inclusiv) şi până la 26 august 2018, ora 23:00 (inclusiv) în toată rețeaua de magazine a Organizatorului de pe teritoriul Republicii Moldova – Anexa nr. 1.

3.2 Campania se desfasoara pentru produsele din sortimentul de vara, exceptie produsele chimice. 

3.3 Campania se va desfasura numai in limita stocurilor de Produse disponibile in magazinele participante.

 

Sectiunea 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Orice persoană fizica participa la prezenta Campanie, daca cumpără 4, sau mai multe produse (identice sau diferite), din sortimentul de vară participant, in magazinele Organizatorului  va primi gratuit produsul cu pretul cel mai mic, dintre produsele achizitionate.

4.2 Pentru a participa la Campania 3 +1 gratis, produsele trebuie achizitionate de catre Participant, din acelasi sortiment, intr-o sesiune de cumparaturi. Produsul oferit gratuit va fi cel avand cel mai mic pret dintre cele achizitionate, inscris pe Bonul Fiscal.

4.3 Campania se aplica ori de cate ori este indeplinita conditia cumpararii a 4 sau mai multe produse identice sortimental, inscrise pe acelasi bon fiscal, de catre Participant.

4.4 Simpla participare la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala si neconditionata de catre orice Participant a prevederilor prezentului Regulament in ceea ce priveste Campania.

 

Sectiunea 5. FORŢA MAJORĂ

5.1 Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voinţa Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să işi execute oricare din obligaţiile asumate conform acestui regulament.

 

 

ORGANIZATOR

 PRETURI PENTRU TINE SRL

Administrator

Pralea Vitalie

 

 

 

 

Anexa 1 la

Regulamentul  Oficial al Campaniei 3+1 GRATIS